Handelsbetingelser

Print & Grafiks handelsbetingelser pr. 1/1-2010.

Betingelserne er udarbejdet med udgangspunkt i salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske branche.

Tilbud og ordreaftale

 1. Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbudets afgivelsesdato.
 2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Print & Grafik.
 3. Har bestilleren anmodet Print & Grafik om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
 4. Trykopgaver udføres i én samlet leverance med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser

 1. Print & Grafik forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling, del-betaling eller bankgaranti til sikkerhed for betaling.
 2. Der gives ikke kredit til private kunder. Efter aftale betales enten forud for trykstart eller ved afhentning.
 3. Betales faktura ikke rettidigt, påløber der 2% rente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. pr. udsendt rykker / betalingspåmindelse.

Fortrydelsesret

 1. Vær opmærksom at du ikke har 14 dages fortrydelsesret ved bestilling af tryksager, da der er tale om specialfremstillede varer. Læs evt. mere i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 2. 

Pris

 1. Alle priser er excl. moms, fragt og grafisk layout, med mindre andet er anført i tilbudet.
 2. Alle priser er ved modtagelse af trykklar pdf-fil, med mindre andet er anført i tilbudet.
 3. Print & Grafik er berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejde som følge af indlevering af materiale der er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 4. Print & Grafik er berettiget til at indkræve betaling for udført arbejde, selvom opgaven endnu ikke er fuldført.
 5. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i én kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold, faktureres til bestilleren.

Levering

 1. Levering finder sted indenfor det med bestilleren aftalte tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse.
 2. Bestilleren kan efter aftale afhente leverancer hos Print & Grafik. Dog kun indenfor vores normale åbningstid.
 3. Der tages forbehold for forsinkelser som følge af fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, arbejdskonflikter af enhver art samt forsinkelser under selve forsendelsen.
 4. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

Ejendomsret, ophavsret m.m.

 1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand, jf. lov om ophavsret.
 2. Det leverede materiale forbliver Print & Grafiks ejendom indtil betaling er sket fuldt ud.
 3. Print & Grafik har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
 4. Pådrager Print & Grafik sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Print & Grafik skadesløs for et sådant ansvar. Print & Grafiks erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endelig bæres af bestilleren.

Fejl og mangler

 1. Print & Grafik har intet ansvar for fejl og/eller mangler i materiale indsendt af bestilleren samt fejl og/eller mangler som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøveprint og lignende.
 2. Print & Grafik har ret til en mer- eller mindrelevering på optil 10% af aftalte oplag. I tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
 3. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld eller beskadiget leverance. Ved synlig transportskade kvitteres modtagelsen med forbehold for dette. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
 4. Print & Grafik hæfter ikke for fejl og/eller mangler der er opstået pga. bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
 5. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Ansvar

 1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.
 2. Print & Grafik påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt bestilleren har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder. Print & Grafik påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold.
 3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Print & Grafik ikke for bestillerens driftstab, tab af avance
 4. Print & Grafik har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Print & Grafik har udført. Print & Grafik er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Print & Grafiks personale. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang

Persondata

 1. Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Print & Grafiks løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos  Print & Grafik, er iagttaget.
Bankoplysninger

Bank: Spar Nord
Reg nr. 9102
Konto nr. 456 334 1934
Ved betaling via bankoverførsel bedes du venligst skrive faktura nr. i overførslen